Verksamhetsberättelse

för Stockholmsjournalisternas seniorer 

för verksamhetsåret 20230101-20231231

Styrelse

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Louise Gerdemo Holmgren, ordförande

Pia Axelsson, sekreterare

Jacques Wallner, kassör

Ingrid Eriksson, ansvarig hemsida och medlemsutskick

Annica Grimlund

Gunilla Lindahl, ansvarig föreningens Facebook-sida

Eja Nilsson

Jörgen Persson

Johan Prane

Inger Ramqvist 

Ann-Marie Schröder

Styrelsen har under verksamhetsåret 2023 haft tio protokollförda sammanträden, arrangerat 23 programaktiviteter för medlemmarna inklusive höstmöte och jullunch samt en resa till Österlen i maj och en till Värmland i augusti.

Fram till årsmötet den 22 februari 2024 planerar styrelsen ytterligare tre programaktiviteter samt två styrelsemöten. 

Medlemmarna har fortlöpande informerats om kommande aktiviteter via e-postutskick, föreningens hemsida samtFacebooksidan där 444 medlemmar är med. På denna har också genomförda aktiviteter rapporterats och olika ämnentagits upp.

Under året har styrelsen deltagit i möten med övriga seniordistrikt, där gemensamma frågor diskuterats, däribland den gemensamma plattformen för föreningarnas hemsidor.

Under våren meddelade Studiouthyrningen på Radiohuset att lokalerna inte skulle vara tillgängliga för bokning efter den sista augusti. Styrelsen har därefter fått söka alternativa lokaler för större medlemsmöten redan under hösten och även i det längre perspektivet. 

Höstmötet ägde rum på Orionteatern och även lokaler i Visionshuset på Kungsgatan, där Journalistförbundet är hyresgäst, har använts och ingår i den fortsatta lokalplaneringen. 

Då kostnaden för Radiohusets lokaler har legat en bra bit under alternativa lokaler riskerar utgifterna för lokalhyrning att öka framöver. 

För möten med upp till 45 deltagare har restaurang Harvest Home på Bondegatan fungerat väl och kommit att användas alltmer utan kostnad för föreningen. 

Även styrelsen riskerade att bli husvill under våren då Journalistförbundet meddelade att möteslokalerna inte var tillgängliga på grund av avtalsrörelsen, med tillfälliga lösningar som följd, varav ingen inneburit kostnader för föreningen. 

Årsmötet 

Årsmötet 2023 ägde rum den 16 februari i en välfylld Studio 4i Radiohuset. 

Valberedningens förslag till ny styrelse godkändes av mötetenligt ovan. 

Avgående ordförande Robert Björkenwall, ledamöterna Anne-Christine Blixt och Tönu Nilsson samt avgående revisor Bengt Holmquist avtackades av nyvalda ordföranden Louise Gerdemo Holmgren. 

Gästtalare vid årsmötet var författaren och debattören Alex Schulman. 

Ekonomin

Föreningens ekonomi är fortsatt god och nära nog alla möten inklusive museibesök och vandringar har därför varit avgiftsfria för medlemmarna. Vårens resa till Österlen subventionerades med 1 250 kr, augustiresan till Värmlandmed 1 260 kr och jullunchen med 340 kr per medlem.  

Styrelsen beslöt att dela ut 5 000 kr i stimulans- och rekreationsstipendier till åtta medlemmar.

Vid årsskiftet 2023 hade föreningen följande tillgångar:

Nordea plusgiro: 20 539,60  kr

SBAB sparkonto: 376 861,41 kr, till rörlig ränta, för närvarande 3,5 procent.  

SJS hade sålunda vid årsskiftet sammanlagt 397 401,01 kr.

Den 1 januari 2024 hade SJS 1255 medlemmar varav 985 betalande och 270 ej betalande hedersmedlemmar.

Den 1 januari föregående år (2023) hade föreningen 1 264medlemmar varav 977 var betalande och 287 var hedersmedlemmar.

Avgiften till Stockholmsjournalisternas seniorer är oförändrad, 15 kr per månad, vilket ger föreningen en intäkt på ca 175 000 kr per år.

Resultat- och balansräkning presenteras vid årsmötet den 22 februari.

Stimulans och rekreationsstipendier 

Årets åtta stipendier på vardera 5 000 kr tilldelades:

Roland Berndt

Urban Brådhe

Annika Danielson

Gun Ekroth

Stefan Lundström

Malin Nordgren

Margit Silberstein

Maarja Talgre

Aktiviteter 2023

Syftet med vår klubb och därmed huvuduppgiften för styrelsen är att ”verka för pensionerade journalisters sociala gemenskap och fortsatta yrkeskontakter” enligt stadgarna. 

Ett stort engagemang, mycket kreativitet och inte minst ett intensivt fotarbete har präglat arbetet i styrelsen under verksamhetsåret för att uppfylla målet att ge medlemmarna innehåll i medlemskapet. 

Vår ambition är att våra möten ska ha ett skiftande innehåll för att så många som möjligt ska uppfatta dem som intressanta. En sammanställning visar att nio av programmen hade kulturellt innehåll, sex fokuserade på journalistik, fem var vandringar och tre rörde samhällsfrågor i vid bemärkelse. 

Det är mycket glädjande att de 23 aktiviteter som styrelsen arrangerat genomgående har lockat många deltagare, välfyllda möteslokaler, långa väntelistor med intresserade medlemmar och dubblering av program som resultat. 

Styrelsen välkomnar alla anmälningar och passar på att poängtera vikten av att också avanmäla sig vid förhinder, till glädje för dem som står på tur. Tyvärr förekommer det vid varje möte att anmälda uteblir utan återbud. 

9 mars Visning av vårsalongen på Liljevalchs, två fullbokade visningar

19 mars Visning Spårvägsmuseet, tjugotalet deltagare

20 mars Barnradioprofilen Birgitta Bohman, Radiohuset, trettiotalet deltagare

4 maj Botanisk vandring på Långholmen, som därför repriserades den 11 maj 

11 maj Utställningen Det dukade bordet på Millesgården, catjugo deltagare

22-25 maj Resa Österlen, arton deltagare

25 maj Vandring Hjorthagen-Norra Djurgårdsstaden, fullbokad med väntelista 

1 juni Varför skenar matpriserna, Harvest Home, trettiotaletdeltagare

7 juni Henrik Berggren, författare, om boken Svenska innovationer, Harvest Home, trettiotalet deltagare

15-17 augusti Resa Värmland, nitton deltagare 

30 augusti Göran Hägglund, utredare public service, Radiohuset, sjuttiotalet deltagare 

5 september Mikael Holmqvist, professor, om kungen som förlorade makten och som tog den tillbaka, Harvest Home, fullbokad med väntelista 

12 september Pressbyråns museum, fullbokad med väntelista

26 Höstmöte, Cecilia Udden, Radions Mellanösternkorrespondent gästtalare, Orionteatern, dryga sjuttiotalet deltagare 

4 oktober Ola Sigvardsson, tidigare PO och MO, Visionshuset,fyrtiotalet deltagare

11 oktober Vandring Nacka strömmar, fullbokad med väntelista 

17 oktober Stadsvandring ”I publicisters, pionjärers och  grosshandlares fotspår”, fullbokad med väntelista

1 november Bland berömda svenskar på Stockholms begravningsplatser, Bo Hedin och Arne Norlin om sin bok,Harvest Home, fullbokad med väntelista 

14 november Christina Möller, om boken Nya svenska landskapsrätter, Harvest Home, trettiotalet deltagare 

21 november När lokaltidningarna förlorade fotfästet, Anders Malmsten om boken Press Stop, Harvest Home, fullbokad med väntelista 

23 november: Ernst Josephson, Waldemarsudde, två fullbokade visningar med väntelista

28 november Birgitta Holm, litteraturprofessor emerita, om Sara Lidman och minnets roll för skapandet, Harvest Home, fullbokad med väntelista

8 december Jullunch, gästtalare författaren Lena Andersson, Odd Fellow, landade slutligen på 125 deltagare, efter ett antal sena återbud och inhopp från väntelista

Stockholm 9 januari 2024

Styrelsen för

Stockholmsjournalisternas seniorer