§ 1 Syfte Stockholmsjournalisternas Seniorer är en klubb inom Journalistförbundet (SJF). Den skall verka för pensionerade journalisters sociala gemenskap och fortsatta yrkeskontakter. Klubben är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Medlemskap. Medlem kan den vara som fyllt 60 år och som är antingen aktiv eller passiv medlem i Journalistförbun-det. Medlemskap i klubben och förbundet kan efter särskild prövning beviljas den som tidigare under sin yrkeskarriär varit medlem i Journalistförbundet men utträtt, exempelvis i samband med tillträde av anställning som inte varit förenlig med medlemskap i förbundet.

§ 3 Verksamhetsår. Klubbens verksamhetsår löper per kalenderår.

§ 4 Avgifter. Höstmötet beslutar om årsavgift till klubben för det kommande verksamhetsåret.

§5 Styrelse. Klubbens årsmöte väljer ordförande och ytterligare tio ledamöter, varav en kassör. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv och bestämmer sina arbetsformer. Mandatperioden i styrelsen är två år. De tio medlemmarna avgår växelvis i regel halva antalet varje gång. Med tanke på vikten av kontinuitet i styrelsens arbete bör inte ordföranden och kassören avgå samtidigt. Huvudregeln är att styrelsens ledamöter kan väljas för högst tre mandatperioder, alltså för totalt sex år. Valberedningen kan dock inför varje årsmöte föreslå undantag från denna regel och föreslå att även styrelseledamot som passerat sex- årsgränsen kan omväljas en gång för ett eller högst två år om detta bedöms som angeläget.

§ 6 Styrelsens uppgifter. Styrelsen skall verkställa klubbens mötesbeslut och i övrigt leda klubbens verksamhet – ansvara för klubbens ekonomiska förvaltning – utse personer som har rätt att teckna klubbens firma och att i övrigt företräda klubben – utge medlemsmatrikel – avge skriftlig berättelse till årsmötet om klubbens verksamhet – förvalta klubbens rekreationsstipendiefond och utdela stipendier enligt fondens regler. Stipendiepengarna bokförs under rubriken ”Rekreationsstipendiekonto” i den vanliga bokföringen.

§ 7 Styrelsens arbete. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls regelbundet. Styrelsen är beslutsmässig när minst sex ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av fungerande ordföranden och en ledamot som utses vid sammanträdet.

§ 8 Revision. Årsmötet skall välja två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år. Journalistförbundet har rätt att utse ytterligare en revisor. Revisorerna skall granska styrelsens verksamhet och klubbens räkenskaper och vid årsmötet lägga fram berättelse om revisionen. Vid val av revisorer och revisorssupp- leanter bör en viss kontinuitet eftersträvas.

§ 9 Valberedning. För att förbereda valen vid nästa årsmöte skall årsmötet välja en valberedning med fem personer, varav en är sammankallande. Det åligger även valberedningen att i förekommande fall förbereda fyllnadsval vid höstmötet. Valberedningen skall även förbereda val av klubbens representanter vid Journalistförbundets Seniordistrikts årsmöte. Valberedningen skall med sina förslag söka se till att olika verksamhetsområden för journalister blir representerade. Valberedningens ledamöter får inte ingå i styrelsen. Vid val av valberedning bör en viss kontinuitet eftersträvas.

§ 10 Möten. Klubben har årsmöte före februari månads utgång. Klubben har höstmöte före september månads utgång. Styrelsen kan kalla till annat möte. Styrelsen skall kalla till möte om minst 25 medlemmar skriftligen begär detta. I kallelsen till sådant möte skall anledningen till mötet anges. Kallelse till möte skall skickas ut minst tre veckor före mötet. Motioner och frågor som medlem önskar få behandlade på årsmötet skall skriftligen vara klubbens sekreterare till handa senast 1 december. Frågor som medlem önskar få behandlade på höstmötet skall skriftligen vara klubbens sekreterare till handa senast 1 juni. Frågor som har kommit styrelsen till handa senare, kan inte komma med i kallelsen till höstmötet. De ska finnas på höstmötet för läsning och behandlas på mötet om två tredjedelar (2/3) av mötesdeltagarna röstar för det.

§ 11 Beslut och omröstning. Klubben är beslutsmässig, med de medlemmar som är närvarande vid ett möte, när kallelse utsänts enligt stadgarnas § 10. Röstning med fullmakt är inte tillåten. Vid omröstning som inte avser stadgeändring, upplösning av klubben eller avser ärende som inte är upptaget i kallelsen, gäller enkel majoritet (=en rösts övervikt). Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid sluten omröstning vid personval. Då sker lottning. Styrelseledamot har inte rösträtt när det gäller styrelsens ansvarsfrihet.

§ 12 Tvister. Tvist mellan medlem och klubb- styrelse kan hänskjutas till Journalistförbundets styrelse.

§ 13 Stadgeändring. För ändring av dessa stadgar fordras beslut med minst två tredjedelars (2/3) majoritet vid två på varandra följande möten, av vilka ett skall vara årsmöte. Stadgeändring föranledd av Journalistförbundets kongressbeslut kan fastställas vid bara ett möte. Stadgeändring skall underställas Journalistförbundets styrelse.

§ 14 Upplösning Stockholmsjournalisternas Seniorer kan inte upplösas eller lägga ner verksamhet utan medgivande av Journalistförbundets styrelse. I händelse av upplösning tillfaller klubbens tillgångar Journalistförbundet.