Följande är hämtat ur verksamhetsberättelser och protokoll fr o m 1974 då Stockholmsjournalisternas Pensionärsförening, nuvarande Stockholmsjournalisternas Seniorer, bildades år 1974. Gudrun Hjelte har i verksamhetsberättelser och protokoll följt utvecklingen fram till och med år 2010. Texterna ger exempel på evenemang genom åren och på klubbens förhållande till Journalistförbundet. Mer material, även bilder, finns på TAM-Arkiv. Historiken kommer att kompletteras och då omfatta tiden efter 2010.

1974

Föreningen får en interimsstyrelse med Sven Jerstedt som ordförande. Helge Söderlund blir kassör, Allan Ingelsson sekreterare. Övriga i styrelsen är: Maud Adlercreutz, Margareta Berger, Bengt Dahlander och Ture Kjell. Föreningen ingår i Stockholms Journalistförening.

1975 – Insamlade minnen

Margareta Berger föreslår att föreningen ska starta en ”minnesinsamling” av bidrag från medlemmarna till en bok. Så blir det. Utgivningen kan bli av tack vare bidrag från Folksam, Stockholms Sparbank, Pressbyråföretagens AB, Lukas Bonnier, Pressarkivets vänner och Längmanska fonden.

Samtliga bidrag arkiveras i Riksarkivets pressarkiv.

Klubbens medlemmar kan teckna en frivillig olycksfallsförsäkring hos Folksam. Den moderniserades allt eftersom och en grupplivförsäkring infördes 2003.

1976 – Stipendiet inrättas

I samband med en föreningsresa till Åland konstaterar styrelsen att medlemmarna visat intresse för ytterligare färder till grannländerna.

Helge Söderlund. kassör, meddelar att klubben kan få en donation på 4 500 kronor från en korrekturläsargrupp. Donationen ska fonderas och räntan plus högst tio procent av kapitalet delas ut i form av stipendier för studier, vid sjukdomsfall etc. Det är början till Stockholmsjournalisternas rekreationsstipendium.

Boken, ”Vi som var med, 23 journalistveteraner berättar”, på 300 sidor och med en upplaga på 2 500 ex, kommer ut. Manus finns sedan i Riksarkivets pressarkiv.

Ordföranden i Stockholms Journalistförening, Hans Söderström, menar att enbart yrkesverksamma journalister ska vara med i föreningens representantskap. Seniorer är välkomna till mötena men har ingen rösträtt.

1977 – Passiva medlemmar

Journalistförbundets kongress tar beslut om att pensionärerna ska hänföras till kategorin ”passiva medlemmar”. Föreningens styrelse hänvisar frågan till kommande organisationsöversyn kallad ”Org 83”.

Föreningen kallas nu i allmänhet ”klubben”.

Sven Jerstedt föreslår att klubben ska arrangera en journalistkurs för pensionärer i mars 1978 på Täljövikens kursgård i Åkersberga. Tema för kursen ska vara ”Facklig pensionärsklubb, förströelse eller intresseorganisation?”. Kursen är, enligt Jerstedt, ”det första försöket till studieaktivering bland medlemmarna av klubben”.

Stockholms Journalistförening avslår en anhållan om bidrag till kursen. Klubben uttalar en önskan om bättre kontakt ”mellan våra båda organisationer”.

På programmet står en estraddebatt på PK om ”Journalistiken förr och nu”.

I augusti blir det resa till Helsingfors och i oktober möter pensionärerna rektor Lars Furhoff och unga journalister på Journalisthögskolan

1978 – Första seminariet

Seminariet på Täljövikens kursgård äger rum den 28-29 mars. Ämnen är: ”Vårt fackliga inflytande”, ”Den moderna journalistiken” och ”Hur klarar man tidningskrisen?”. Föreningens styrelse konstaterar att det finns stort intresse bland medlemmarna för denna form av studieverksamhet.

Stockholms Journalistförening har ändrat inställning och betalar 50 kronor per medlem.

I november medverkar Sven Jerstedt vid ett möte arrangerat av Västra Journalistföreningens pensionärsklubb i Göteborg. Där framförs önskemål om ordnade kontakter mellan de tre pensionärsklubbarna i respektive Stockholm, Göteborg och Malmö. Förbundets ordförande, Östen Johansson som är med på mötet, är ”inte däremot”.

Fyraårsdagens firande förläggs till Åland där man träffar generalkonsul Erik Schultze.

I november får hugade medlemmar tillfälle att bese Slottets konstskatter.

1979 – Vaskar guld på Nordkalotten

Klubben fyller fem år och firar detta på Djursholms slott. I juni blir det en resa – ”ett mycket lyckat inslag” enligt protokoll – till Nordkalotten med försök att vaska guld i finländska Tankavaara.

Ännu en resa går till Göteborg – Fredrikshavn och Köpenhamn.

Medlemmen Bertil Palm, tidigare ombudsman på Journalistförbundet, skriver en motion om diskriminering av äldre journalister till förbundskongressen i Malmö 1980. Han föreslår att kongressen ska ta beslut om att ”medlem, som upphör med sin yrkesverksamhet på grund av ålder, sjukdom eller invaliditet, har rätt att kvarstå i förbundet som aktiv medlem” i ställer för passiv som det står i förbundsstadgarna.

En rikskommitté för de tre pensionärsklubbarna inom Journalistförbundet tillsätts.

1980 – Vill ha rösträtt

Styrelsen i pensionärsklubben har i princip anslutit sig till Bertil Palms motion men lägger till att pensionärerna bör få möjligheter att genom rösträtt påverka utvecklingen och delta i organisationsarbetet i sin helhet. Förslagen i yttrandet är följande:

att SJF centralt och lokalt aktivt ska verka för tillkomsten av pensionärsklubbar inom förbundet och
att föreningarna uppmanas hålla god kontakt med dessa klubbar och stödja deras verksamhet samt
att kontaktorgan inrättas för att biträda förbundsstyrelsen i frågor som rör pensionerade medlemmar.

Kongressen avslår motionen. Bertil Palm, som nu är ordförande i klubben, betecknar pensionärerna som ”rättslösa rent fackligt”.

Klubben har en kollektiv olycksfallsförsäkring. Svaret på en fråga, om huruvida utlandssvenska journalister får vara med i klubben, blir att de är välkomna som ”medlemmar med olycksfallsförsäkring”.

Det blir årsfest i Waxholm i juni

1981 – Nordiskt möte

Klubben har nu 383 medlemmar, 154 av dem har betalat den särskilda avgiften för klubbens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Medlemmarna i klubben får tillfälle att bekanta sig med nya bostäder i Hammarbyhamnen, Kista och på Reimersholme.

Stipendier från Svensk-Norska Samarbetsfonden gör det möjligt för 26 journalistseniorer att vara med på ett nordiskt möte på Voksenåsen.

Seniorklubben i Helsingfors inbjuds till besök i Stockholm. På programmet för 24 gäster och 31 värdar står bl a ett besök på Waxholms fästningsmuseum. Besöket blir av i juni 1982.

Stockholms Journalistförening har beslutat att inte ge bidrag till klubben i fortsättningen. Det enda bidrag klubben kan räkna med är det som flertalet pensionärsklubbar får av Stockholms socialförvaltning på vissa villkor.

1982 – Äldreåret

är ett ”äldreår”. Klubben inleder ett samarbete med en arbetsgrupp som har till uppgift att sprida kunskap om ”de förekommande attityderna till äldre”. Gruppen vill ha hjälp med publicitetsfrågor samt kontakter med massmedierna.

Klubben skriver på nytt en motion till Journalistförbundets kongress 1983 om pensionärernas ställning inom förbundetet.

Stockholmarna gör återbesök hos Helsingforsjournalisternas pensionärer och gästar bl a Borgåbladet och Runebergs hem. Det blir lunch på Hotell Marski, där bl a statsminister K A Fagerholm med hustru är gäster.

Riksdagens lokaler i Kulturhuset vid Sergels torg får besök. På programmet står också besök på Polishuset, Idrottens hus och Juvelkronan.

1983 – Ny teknik

Utan att pensionärerna tillfrågats beslutar Journalistförbundets kongress att de ska betala en årsavgift till sin gamla fackorganisation från och med 1984. Klubben protesterar mot sättet att genomföra detta och påpekar att många medlemmar lever under knappa ekonomiska förhållanden. Klubben, diskuterar detta med förbundets ordförande Östen Johansson som lovar ”en generös bedömning med avgiftsbefrielse för de medlemmar som har låga pensioner”.

Den nya tekniken intresserar seniorerna. Ett besök på Norrtälje Tidning kommenteras så här i ett protokoll:

”Den nya framställningstekniken är ju lite annorlunda på tidningarna i dag, men intressant och roligt var det att få se dagens journalister och grafiker i full produktion”.

Journalistförbundet räknar med att inviga lokalerna i Pressens Hus vid Vasagatan 1985. Klubben vill ha tillträde till lokalerna.

Nya inrikeshallen på Arlanda får besök.

1984 – Ännu mer ny teknik

Klubben firar tio år med lunch på m/s Mälardrottningen och kryssning till Åland. Det blir besök hos den svenske generalkonsuln Per Fritzson samt på tidningarna Åland och Nya Åland

Antalet medlemmar är nu 455.

Ett besök på Aftonbladet i mars visar att ”den tekniska framställningen numera skiljer sig avsevärt från vad de flesta av oss har upplevt”.  De medlemmar som senare antar en inbjudan till Åhlén & Åkerlunds förlag får ännu en anledning ”att förundra sig över den nya tekniken”.

På julfesten berättar Kaj Karlholm om arbetet i TT:s nya radioredaktion vid Kungsholmstorg.

1985 – Kurs om pensionärernas situation

Klubben arrangerar en tvådagarskurs om ”Pensionärernas situation och åldringsvården” på Täljövikens kursgård. En enkät till medlemmarna om deras tillvaro som pensionärer ger 51 svar. 46 av de svarande förklarade sig helt nöjda med sin pensionärstillvaro. I en kommentar till enkäten står det så här: ”Något som kan förvåna är att så många av de svarande synes underlåtit att ta ansvar för hur sortin från jordelivet skall finansieras”.

En idé om att utse ”faddrar” för att ta in flera medlemmar och aktivera dem, finns också på dagordningen.

Det blir vårutflykt till Forsmarks kärnkraftverk.

1986 – Möten om äldrevården

Kursen på Täljöviken får en fortsättning i en mötesserie ”av stort intresse för alla dem som vill följa upp och ändra de skevheter som finns inom vår äldrevård”. Ämnen för serien är ”Pensionären – förbrukad eller användbar?”, ” ”En ny syn på långvården”, ”Räcker pensionsfonderna?”, ”De äldre och deras levnadsförhållanden” samt aktuella sjukvårdsfrågor.

Enligt enkäten om medlemmarnas ekonomiska förhållanden har några fallit igenom det sociala skyddsnätet.  Klubben ger två av dem hjälp till julen.

Klubbmästargruppen blir namnet på en ny arbetsgrupp inom styrelsen.

Konstintresserade medlemmar besöker både Carl Eldhs ateljé i Bellevueparken och Vår Gård i Saltsjöbaden. PRO:s folkhögskola i Gysinge är ett utflyktsmål.

1987 – Kaotisk extrakongress

Journalistförbundet kallar till extrakongress. Den blir ”kaotisk” enligt protokollsanteckningar. Detta på grund av strid i ordförandefrågan. Seniorernas status har inte ändrats. Deras representanter får nöja sig med yttranderätt på kongressen. Förbundet har inte ens ”omnämnt existensen” av pensionärsklubben.

Klubben har försökt hålla kontakt med andra journalistorganisationer i Stockholm, främst Stockholms Journalistförening, men det har gått trögt. Den löpande kontakten med motsvarande pensionärsorganisationer inom Norden fungerar inte.

Ett möte med Stockholmsbiskopen Krister Stendahl uppmärksammas av tidningen Journalisten.

Det blir resa till SMHI i Norrköping och besök på SAAB Scania i Södertälje och Stockholms Fondbörs. Socialborgarrådet i Stockholm. Inger Båvner, gästtalar om hur framtiden för äldre ser ut och säger att vi får leva upp till slagordet ”Vi är många, vi är starka” fram mot sekelskiftet.

Fram till nu har klubben på julfesterna ordnat auktion på gåvor. Detta år går man över till lotteri.

1988 – Finansvalpar och börskrasch

Claes Leo Lindwall har efterträtt Östen Johansson som ordförande för SJF och är med på klubbens årsmöte tillsammans med Catharina Clinton, ordförande för Stockholms Journalistförening. Hon poängterar ”vikten av en god, fortlöpande kontakt mellan journalistgenerationerna och värdet av en pensionärsklubb”.

I februari informerar en skatteexpert från PK-banken om bl a börskrascher och ”finansvalpar”. Det blir studiebesök på Stockholm Klara, Sveriges senaste och modernaste brevsorteringsterminal. Vårutflykten går till Eckerö-Åland.

På hösten bekantar sig klubbens medlemmar med såväl SAS nya, stora glaspalats i Solna som Svenska Akademien.

Hästsportens hus, Solvalla finns också med i programmet.

Medlemmarna i pensionärsföreningen betalar 50 kronor i medlemsavgift till Stockholms Journalistförening och får för det presskort och tidningen Journalisten. Klubben efterlyser ett kontinuerligt bidrag från förbundet och resurser för duplicering, frankering etc på förbundet.

1989 – Jubileumsresa till Åbo

Klubben firar femtonårsjubileum med att ta Viking Amorella till Åbo. Där får deltagarna bland annat möta två representanter för Åbo underrättelser – en tidning som fyllt 165 år. Vid årsmötet muntrar redaktören Gunnar Ljusterdal upp deltagarna med att kåsera om sin tidning Grönköpings Veckoblad.

Det blir information om SJs satsning på nya personvagnar samt ”röda och gröna avgångar” och pensionärsresor när ett månadsmöte är förlagt till Stockholms Central. SAS- Arlanda får besök.

Intresserade medlemmar tar sig till TAM-Arkiv, Tjänstemannarörelsens arkiv, där ”verksamheten i vår klubb har börjat dokumenteras för att bevaras åt eftervärlden”. (Text- och bildmaterial har sedan dess lämnats till TAM-Arkiv.)

UD öppnar portarna till Arvfurstens palats och klubben får tillfälle att titta närmare på Stockholms stadshus,

Pripporama, DN och  SIF-tidningen får besök.

1990 – Nya skattesystemet

Det kommer förslag om att klubben ska verka för en ”pensionärsminister”. Ett förslag om att pensionärsföreningen ska döpas om till veteranklubb avslås.

Ämnet för det första klubbmötet för året är ”Estlands framtid som republik”.

Gäst på årsmötet är Lillemor Wiklund från ”Riksföreningen Att åldras är att växa”. (Arbetsmarknadsstyrelsen och Företagarförbundet har startat ett projekt för att rikta uppmärksamheten på pensionärerna som resurs. Nämnda riksförbund har utarbetat ett manifest i frågan.)

Seniorerna får tillfälle i april att sätta sig in i och diskutera det nya skattesystemet med hjälp av Per Gräslund på SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Samma månad blir det utflykt till Göteborg.

Till Bullerön och Bruno Liljefors jaktstuga går färden i juni. Höstens program innehåller besök på både Gefle Dagblad och på Aftonbladet, Globen. Sten Lundgren berättar om Vi-skogen. Sigtunastiftelsen öppnar portarna för jullunchen.

1991 – Bekymmer för A-pressen

Stig Hadenius, professor i journalistik, är gäst på årsmötet. Han analyserar utvecklingen på temat ” Dagens och morgondagens massmedia”.

Livsmedelsverket tar i mars emot för presentation och diskussion. Stockholmsseniorer som vill bekanta sig med Malmökolleger reser söderut. De tas emot av värdar och värdinnor i Skåneföreningens fritidsanläggning i Höör och får bekanta sig med tidningen Arbetet. I maj blir det besök på kursgården Skytteholm.

Det är nära att höstens fyradagarsresa till Riga – i världshändelsernas centrum 1991 – inte blir av, men det ordnar sig.

Klubben anordnar på försök så kallade Ersta-träffar på Ersta Café och första talare på en sådan träff är Bo Präntare, bl a VD på A-pressen och chef på Presstödsnämnden. Han berättar om A-pressens bekymmersamma framtidsutsikter.

I verksamhetsberättelsen för året står det att ”verksamheten har varit livligare än någonsin.”

1992 – Erstaträffarna fortsätter

Året inleds med sopplunch hos tidningen Land och med kostrådgivare och näringsexperter som ger råd om hur och vad man ska äta för att må bra.

Försöket med Ersta-träffar har slagit väl ut och de fortsätter. Där får medlemmarna träffa Eva Nordensson – intendent på Nationalmuseum i 24 år, chef för Kulturen i Lund och chef för Skansen. De får också höra Britt Mogård – f d utbildningsminister och landshövding tala ”fritt ur hjärtat”. Hos Swegro i Thorslunda på Mälaröarna kan SJS-arna bekanta sig med datoriserade växthus.

Enligt beslut på Journalistförbundets kongress detta år ska arbetsplatsklubbar fr o m  1993 ingå i distrikt. Pensionärerna ingår i ett eget distrikt. Intresset för pensionärerna var svagt eller obefintligt på kongressen enligt protokollsanteckningar. Pensionärsgruppen hade över huvud taget inte nämnts.

1993 – Träffpunkt Röda Rummet

Hovsångerskan Birgit Nordin-Arvidson är gäst på en Ersta-träff.

SL:s ledningsscentral ställer upp med information på temat ” Tunnel och ytläge” och Harry Schein svarar på frågan: ”Har vi råd med kultur?”

Styrelsen tar beslut om namnbyte – från Pensionärsklubb till Seniorer – som ska upp på årsmötet 1994. Reglerna för medlemskap är uppe till diskussion.

Röda Rummet – ”Träffpunkt Röda Rummet” blir platsen för många seniormöten framöver.

Klubben har löpande kontakt med kollegerna i Göteborg och Malmö och ordförande Kaj Karlholm ska ta upp frågan om medlemskap vid ett möte för de tre seniorklubbarna i Göteborg.

I oktober besöker intresserade klubbmedlemmar Aftonbladets och Svenska Dagbladets tryckeri i Akalla.

1994 – Pensionärer blir seniorer

Klubben byter namn till Stockholmsjournalisternas Seniorer. I anslutning till årsmötet blir det estradsamtal om ”Hur har yrket förändrats? Enligt protokollsanteckningar höll de samtalande tyst om frågan ”bättre eller sämre förr?” En av deltagarna menade att ”möjligheten att påverka ger yrket status”. En annan efterlyste fler kvinnliga journalister medan en tredje sa att det är ”svårare för flickorna att i så hög grad som det krävs, avsäga sig sociala kontakter”.

I juni firas klubbens 20 år med jubileumslunch. Den har föregåtts av en resa till Helsingfors i april då man gjort ett besök på Amos Anderssons konstmuseum.

Sigurd Glans, presenterad bl a som författare till ”Den lilla murvelboken”, är gäst hos seniorerna. Det är också Olof Rydbeck, f d radiochef, som talar om ”de dynamiska åren 1955-1970 då allt kunde hända, dras igång och prövas”.

Stockholms Journalistförening har upphört att existera.

1995 – Bellman och utrikespolitik

Seniorjournalisterna uppmärksammar att det är ett Bellman-år, 200 år sedan Carl Michael Bellman dog.  Utrikes diplomati, politik och journalistik präglar vårens program. Parisambassadören Carl Lidbom kommer till årsmötet. Sverker Åström berättar om ett halvsekel i UD:s tjänst och senare talar Karin Söder om arbetet som Sveriges första kvinnliga utrikesminister. I maj blir det möte med utrikeskorrespondenter som är stationerade i Stockholm.

Mer politik: Ingemund Bengtsson, som varit inrikes- jordbruks- arbetsmarknadsminister och Riksdagens talman berättar om höjdpunkter i sitt arbetsliv.

1996 – Norska motståndsjournalister

I april får SJS besök av 50 norska motståndsjournalister som berättar om sina upplevelser under 1940-talets ockupationsår.

I januari redogör Mats Svegfors för hur Svenska Dagbladet rustar sig för att möta framtiden och på årsmötet ger Lennart Bodström inblickar i sina år som journalist, politiker och ambassadör. Boris Pankin, f d sovjetisk utrikesminister och ambassadör i Stockholm, är en populär gäst Det är också Gustav von Platen som berättar om ”Livet på Förlaget och människorna bakom den kolorerade veckopressen”.

Kerstin Dopping startar ett samarbete med teatrar i Stockholm som ger SJS-medlemmarna möjlighet att få rabatterade biljetter. Sen dess har Kerstin sett till att de som så önskar kan få biljetter, utan kostnad, till repetitioner främst på Dramaten och Stadsteatern, men också på andra scener.

Vid årsskiftet har SJS 523 medlemmar – ett kraftigt tillskott – mycket tack vare Thorleif Hellboms rekryteringsbrev till ”227 gamla journalister”.

Pensionärsdistriktet har konstituerande möte. Ingen av klubbarna vill ha ett pensionärsdistrikt och det är oklart vilken funktion distriktet ska ha.

1997 – Hotet från nätet och Metro

Styrelsen skickar ut ett biografi-blad till medlemmarna. Svar kommer från ett 50-tal. Syftet var att det skulle bli underlag för en ny bok. Det blev ingen bok. Materialet överlämnades till TAM arkiv.

Vårens program omfattar ”en lysande lektion” (detta enligt verksamhetsberättelsen) i svensk utrikespolitik av kabinettssekreterare Jan Eliasson och i november är Tullia von Sydow gäst hos Seniorerna för att tala om vikten av ett aktivt pensionärsliv.

”Hur ska det gå för dagspressen” är frågan som riktades till Thorbjörn Larsson, Aftonbladet. I programbladet står det att ”Internet och Metro ger skrämselhicka hos folket i Marieberg – men inte ute vid Globen.”

Årets utflykt på två dagar igår till Grythyttan där krögaren Carl-Jan Granqvist tar emot.

1998 – Klubben växer

Styrelsen fortsätter att skicka ut värvningsbrev till journalister som gått i pension och antalet medlemmar ökar. Årsmötet kan välja sex representanter för klubben till Journalistförbundets Pensionärsdistrikts årsmöte eftersom klubben enligt distriktets stadgar får utse en representant per hundrade medlem.

Kajs Tidholm, som gjort mångårig insats i styrelsen, får årets rekreationsstipendium. Hon skriver följande apropå insamlingen av minnen till den bok som inte kom i tryck:

”Ingenting vet de nya journalistgenerationerna om hur det kan låta – och kännas – när teleprintern plötsligt slår larm med en viktig nyhet. Eller hur man känner det när man i nattens timmar hör pressarna dåna igång med den artikel som man själv med andan i halsen knackade ned på sin gamla skrivmaskin. Naturligtvis kan de inte heller läsa korrektur, men det behövs visst inte längre… Jag tror inte det skulle skada de yngre i deras tekniska värld att veta något om det”.

1999 – Framtiden i fokus

Klubben fyller 25 år och firar det med en jubileumsresa till Helsingfors. Ambassadör Kerstin Asp-Johnsson och hennes make Hans-Ingvar Johnsson tar emot. En annan höjdpunkt i årets program är ett symposium kallat ”Vi skådar in i nästa millennium”, då Ulla och Bo Holmqvist modererar anföranden av vetenskapsmän och forskare och efterföljande diskussioner.

Ett möte i mars på Läkaresällskapet är jubileets historiska dag. Tre tidningsveteraner, Brita Håkansson, Kid Severin samt Pia Hård af Segerstad (per bandinspelning) berättar minnen och programmet blir en viktig del av dokumentation av journalistikens historia.

I december har hovtraktören Werner Vögeli på Operakällaren dukat upp gastronomisk jul- och jubileumslunch. Efter maten underhåller radioveteranen Bengt Haslum, ackompanjerad av Nisse Nilsson, med en kavalkad av seklets populäraste melodier.

2000 – Kurs i nätsurfning

Antalet medlemmar har ökat till över 550 och lokalfrågan är nu ett problem.

Klubben prövar Restaurang Takåsen vid Hantverkargatan som mötesplats. Där var Anders Andersö, Tecknar-Anders, första gäst. Han kåserar om och kring en del av alla de teckningar han gjort genom åren.

I maj blommar magnolian i Anne Marie Rådströms trädgård i Skeppargränd och seniorerna får, i två omgångar, glädjas åt den och höra värdinnan berätta om livet på Åsöberget, förr och nu.

Höstsäsongen inleds med utflykt till Steninge slott och historiskt intresserade SJS-are kommer till visning på Museum Tre Kronor som inrättats i det ursprungliga slottets grundläggning från 1200-talet.

I september är det möte i Dagens Nyheters hörsal för de som vill lära sig surfa på nätet. Med stöd av SJS kommer protester mot störande ljud i radio och teve. Styrelsen instämmer i protesterna och meddelade det i ett brev till Gunilla Thorgren, ordförande för en arbetsgrupp som förberedde en proposition om villkor för radio och teve. Ulrika Voghera började undersöka tillgången på hörselslingor och testa ljudnivån i offentliga samlingslokaler. Seniordistriktet bidrog till detta med 3 500 kr.

TAM-Arkiv fick protokoll m m som tidigare ordföranden Stig Svedberg lämnat efter sig. Annat gick vidare till KF respektive Arbetarrörelsens arkiv för eventuell arkivering.

2001 – Nobel och moské

Årsmötet hålls detta år i Dagens Nyheters hörsal som sedan, med ett undantag, blir platsen för klubbens årsmöten under det kommande decenniet.

Stockholm har fått ett nytt museum, Nobelmuseet, och SJS är bland de första besökarna. En annan och ny, livligt diskuterad byggnad som väcker intresse är moskén i Ferdinand Bobergs gamla elverk vid Björns trädgård.

Det blir utflykter till både Tyresö och Engsö slott under våren.

Svenska Dagbladet har nu flyttat tillbaka till Klara och så pass många seniorer är intresserade av att få se de nya redaktionslokalerna, att det blir två höstbesök där.

Styrelsen diskuterar hur klubben ska få nya pengar till Rekreationsstipendiefonden och ordförande kontaktar Folksam om bidrag till fonden. Folksam beviljar 10 000 kronor per år i tre år. Det ger SJS möjlighet att dela ut tre stipendier à 5 000 kronor per år.

Kjell Yngve Särlefalk som arbetat med en fotodokumentation av ”journalistiska miljöer”, avslutar den detta år och överlämnar den till TAM-arkiv.

2002 – Euro och Riksbanken

I januari införs euron i tolv länder. Hur kommer det att påverka oss i Sverige? SJS-arna får information om det och mer vid ett besök på Riksbanken. Intresset är så stort att det blir ”reprisföreställning” i november.

Seniorerna travar även ut till Solvalla – en ny upplevelse för många av deltagarna. Det blir utfärd till Torshälla och Adelsö. Jullunchen är förlagd till Långa Raden på Skeppsholmen.

Detta år tar Journalistförbundets kongress beslut om att höja medlemsavgifterna för så kallade passiva medlemmar.

För samtliga medlemmar i Seniordistriktet innebär detta en avgiftshöjning från 200 till 600 kronor om året. Det väcker allmänt missnöje och får bland annat till följd att ett 30-tal medlemmar lämnar förbundet.  Seniordistriktet och SJS protesterar mot beslutet och skriver senare en motion till kommande kongress, 2005, angående representation och rösträtt på Journalistförbundets kongresser.

Motionen går ut på att ”Seniordistriktet skall få en representation på kongresserna som står i proportion till distriktets medlemsantal” samt att ”Seniordistriktets representanter får rösträtt i alla de frågor som berör Seniordistriktets medlemmar”.

Trots avgiftshöjningen är antalet medlemmar nära 600 i slutet av året. Styrelsen ser det som ett tecken på att klubbens program är uppskattat. Arne A Jansson, invald i styrelsen vid årsmötet har också satt igång en medlemsvärvning som givit god utdelning.

2003 – Utflykt slutar i moll

På klubbens vårmöten detta år får medlemmarna möjlighet att möta tre välkända journalister, var för sig. De är Thorbjörn Larsson, då styrelseordförande för Expressen, nestorn Åke Ortmark samt Svenska Dagbladets chefredaktör Lena K Samuelsson. Hon hävdar att tabloid är rätt format även för en mer än hundraårig tidning med konservativa anor.

Den 11 september blir det utflykt till Åland och besök hos generalkonsul Sören Thunell. Den utflykten är emotsedd med glädje men slutar i moll. Seniorerna har knappt startat den förrän besked kommer om att Anna Lindh, Sveriges utrikesminister, dött av de skador som hon fått vid ett knivöverfall föregående dag.

Sören Thunell har sett till att kondoleanser kan lämnas på konsulatet. Klubben överlämnar röda rosor.

Även detta år kan SJS erbjuda medlemmarna att gratis se repetitioner på flera av Stockholms teatrar. Kerstin Dopping, som adjungeras till programkommittén, delar ut 450 biljetter till 22 föreställningar.

Styrelsen letar efter en mer permanent lokal för klubbens möten och fastnar för Solnadals Värdshus nära Karolinska sjukhuset. Åke Wilhelmsson får i uppdrag att ansvara för klubbens hemsida på nätet.

2004 – Medietystnaden bryts

Pressombudsmannen Olle Stenholm är årets första gäst. Då är frågan: får man skriva vad som helst i tidningarna?   I april ställs språkvårdaren Catharina Grünbaum inför frågan om man får skriva hur som helst.

Under våren tar styrelsens Hans-Ingvar Johnsson initiativet till en diskussion inom styrelsen och i en särskild arbetsgrupp – mediegruppen – som gäller journalistiken om, för och av äldre. Diskussionerna resulterar i en debattartikel, publicerad i Dagens Nyheter den 23 juni.  Rubriken är ”Märklig medietystnad om de äldre” och berör bl a den utbredda åldersfixeringen och tendensen att betrakta äldre människor som en belastning i stället för att se till att dra nytta av deras erfarenheter. Artikeln blir kommenterad i ett antal tidningar och i SVT:s morgonprogram.

Hösten börjar med en bussutflykt till Åsby trädgård och till Jazzens museum där det bjuds på både musik och creole-cajunmat.

Till höstmötet kommer Jan Guillou som gäst och ger sin bild av utvecklingen inom pressen och journalistiken.

Klubbens trettionde år firas med JULbileumsfest på Operakällaren. Drygt 110 medlemmar anmäler sig vilket betyder den största uppslutningen någonsin vid ett SJS-arrangemang sedan starten.

Avgiftshöjningen som Journalistförbundet genomfört leder till en minskning av antalet medlemmar med cirka tio procent. Men nya medlemmar har kommit tlll och vid slutet av året är medlemsantalet runt 550.

2005 – Nya krav på rösträtt

”Mättade vokaler” och ”bussiga konsonanter”, det var ord som fastnar i minnet hos ett 70-tal seniorer, då Bo Strömstedt talar om det ”rika, starka, sköna, gröna” svenska språket på ett av vårens möten. Gäst hos SJS är också ambassadör Sven Hirdman, nyss hemförlovad efter tio år i Moskva. Gäster blir seniorerna själva hos landshövding Mats Hellström på residenset i Tessinska palatset vid Slottsbacken.

Årets första resa går till Oslo i slutet av maj. I september är det dags för resa till Vilnius med besök på Svenska ambassaden och mycket mera.

På Journalistförbundets kongress detta år talar Ulrika Voghera, Seniordistriktets ordförande, för Seniorernas motion till kongressen om seniorernas ställning och (bristande) rösträtt vid förbundets kongresser. Hon får så många med sig att förbundets styrelse gör ett tilläggsyrkande om att den i samråd med de passiva medlemmarna ska utreda frågan om utökad representation på kongresserna.

I oktober träffas representanter för de tre seniorklubbarna i Göteborg. Då beslutas att distriktet fortsatt ska ställa krav på förbundet i enlighet med motionen till kongressen. Representanterna kommer överens om att mötas två gånger om året, dels på årsmötet i Stockholm, dels på hösten antingen i Göteborg eller Malmö.

Artikeln ”Märklig medietystnad om de äldre”, publicerad i DN 2004, får en uppföljning i form av en ”budkavle” till redaktionsledningar och journalistklubbar på temat: ”Borde inte också er redaktion ha en Åke Wilhelmsson?” Åke har fått anställning på Norrtälje Tidning för att bevaka äldrefrågor. Annat som mediegruppen diskuterar gäller samarbete med någon organisation för att få igång datakurser för hugade SJS-medlemmar.

2006 – Journalistiken i kläm

När Björn Elmbrant analyserar mediernas makt på marsmötet detta år slår han fast att journalisterna inte haft så lite makt som de har nu och att de tillvaratar den lilla makt de har, ganska dåligt. Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom-Hulthén är inte mer optimistisk inför framtiden när hon gästar SJS i november. Hon säger bland annat att journalistiken ”aldrig någonsin tidigare varit så klämd som idag mellan ekonomer, tekniker och klåfingriga politiker”.

Seniorerna som följer med på vårens resa till ”Världens bästa Öland” i maj, kan dessbättre glädja sig åt såväl konst och arkitektur som natur och världsberömd mat.  I september tillbringar reseglada SJS-are tre dagar i Berlin.

Det här året görs en stadgeändring som innebär att det blir möjligt för journalistseniorer att bli medlemmar i klubben vid fyllda 60 även om de inte gått i pension. De som tidigare varit med i förbundet, men lämnat det p g a anställning, som inte varit förenlig med medlemskap, får möjlighet att söka nytt medlemskap och komma med i klubben.

Populära blir de kurser i datakunskap som SJS ordnat i samarbete ned ABF för dem som har PC.

2007 – Seniorer på nätet

Stockholmsjournalisternas Seniorer når på nytt ”det högsta medlemstalet någonsin”, nämligen 578. Styrelsen förutspår en fortsatt medlemsökning när allt fler journalister, födda på 1940-talet, går i pension.

Intresset för klubbens hemsida ökar och ”Seniorer på nätet” omfattar över 100 e-postadresser. Utbildningen i datakunskap fortsätter i samarbete med Seniornet.

På årsmötet redogör Thorbjörn Larsson, DN:s chefredaktör för sina tankar om papperstidningens framtid. Vad gäller DN ska den finnas för äldre läsare, säger han. Yngre vill man ta in via webben. Han visar också e-plattan som han sa, ”kommer att rädda livet på breda kvalitetstidningar”.

Tre resor står på årets program. Första målet är ”La Traviata” på Göteborgsoperan och därtill besök på Göteborgs-Posten med information om gratistidningskriget på Västkusten.

I början av hösten går färden till Riga. Ambassadrådet Anna-Lisa Trulsson ger SJS-arna inblickar i Lettlands sociala och ekonomiska politik. En kunnig guide berättar och svarar på frågor om befolkningens vardag och lotsar besökarna genom Europas största marknad.

Professor emeritus Stig Strömholm välkomnar ett 50-tal SJS-are till Uppsala universitet i november och senare samma dag får de möta Knut Knutsson, känd från ”Antikrundan”, på Uppsala auktionskammare.

2008 – Inga fler representanter

I slutet av verksamhetsåret är antalet medlemmar 600. Hemsidan fortsätter att expandera.

En motion till Journalistförbundets kongress detta år från Seniordistriktet och Stockholmsjournalisternas seniorer lyfter än en gång fram frågan om representation för seniorerna på kongressen. Motionen går ut på att ”Distriktet i fortsättningen vid kongresserna ska få rätt att utse tre företrädare mot för närvarande två”. Distriktets ordförande skulle vara självskriven som representant och också kunna företräda sin förening. På så sätt skulle seniordistriktet i framtiden kunna representeras av tre delegater, en från varje seniorklubb i landet.

Hans-Ingvar Johnsson, SJS, och Gudrun Hjelte, seniordistriktet, talar för motionen på kongressen. Förbundsstyrelsen, FS, avslår förslaget och motiverar det bl a med att det skulle innebära en viss kostnadsökning. FS säger sig också hoppas på ”att fler seniorklubbar ska kunna bildas i framtiden. Om det blir så är det inte möjligt att bygga seniordistriktets representation på antalet klubbar inom distriktet”.  Kongressen avslår motionen med 60 röster mot 45.

2009 – Slussen och Nobelpriset

Hur utses Nobelpristagaren i litteratur? Hur resonerar Nobelkommittén? Kjell Espmark, ledamot av Svenska Akademien, lättar lite på förlåten kring urvalsprocessen när han kommer som gäst till SJS i början av året.

Slussen och dess framtid, detta seglivade ämne, diskuteras i mars på Stockholms Stadsmuseum med Martin Rörby, Skönhetsrådet och Martin Schröder, Stadsbyggnadskontoret.

Vårens resa utomlands går till Barcelona och på försommaren blir det utflykt till Mariefred, Grafikens hus och Gripsholms Slott med Statens Porträttsamlingar.

”Den lilla från Aftonbladet” så kallade Olof Palme Lena Mellin en gång i tiden. Hon har blivit en av Sveriges mest initierade politiska journalister och hon inleder höstens program med en ”ett-år-före-valet”-analys.

SJS-arna hamnar sedan mitt i den politiska hetluften i Södertälje, där en busslast full med SJS-medlemmar bland annat får träffa Anders Lago (S) ordförande i stadens kommunstyrelse.

Tappra är de medlemmar som går en guidad tur med stadsplaneraren Peter Lundevall i Hagaparken en novemberdag. Mycket får de veta om både det som var och som ska bli.

2010 – Bokmässa och mingel

Denna vår måste två programpunkter snabbt ändras för att engagerade personer plötsligt tackar nej. Gunilla Herlitz, ny DN-chef, kan inte komma till årsmötet för att hon sitter mitt i förhandlingar den dagen. Informationschefen på Stockholms slott får en bruten prinsessförlovning att tänka på, när hon skulle möta SJS-arna. Programkommittén hade onekligen placerat klubben i händelsernas centrum!

En båtfärd på Mälaren och besök på Svartsjö och Sturehovs slott blir dock av som planerat liksom en resa till Kiruna i juni.

”Tors torn” finns förstås med i resonemanget när arkitekten Alexander Wolodarski berättar om 40 år som stadsplanerare och nya planer för Stockholm.

I september går en seniorvagn med tåg till Göteborg och bokmässan. På Ljud-och bildarkivet i Garnisonen får intresserade klubbmedlemmar en inblick i den arkivförvandling som pågår för fullt.

Det är förvandlingarnas tid även för SJS. Antalet medlemmar som skrivit in sig på ”Seniorer på nätet” har fördubblats det senaste halvåret, till 280. Hemsidan ska förändras, bl a ska medlemmarna kunna anmäla sig till evenemangen via hemsidan och få information med e-post.

Happy Hour, torsdagsmingel på Pressklubben, Vasagatan, för Journalistseniorer, vilket prövats tidigare, slår väl ut och fortsätter.

Ordföranden i SJS 1974-2017

Sven Jerstedt 1974-1979
Bertil Palm 1980-1983
Stig Svedberg1983-1988
Lorenz Kleiner 1988-1992
Kaj Karlholm 1992-1995
Oloph Hansson 1995-1996
Anne Marie Rådström 1996 – 2000
Oloph Hansson 2000-2001
Gudrun Hjelte 2001 – 2005
Hans Ingvar Johnsson 2005- 2009
Eva Marling 2009-2011
Sigfrid Leijonhufvud 2011-2017