Dagordning för Stockholmsjournalisternas Seniorers årsmöteden 25 februari 2021 kl. 12.00.

 1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet, även val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 2. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 4. Ekonomisk berättelse.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna.
 8. Medlemsavgiftens storlek (frågan uppskjuten från höstmötet 2020).
 9. Fastställande av årets budget.
 10. Val av styrelse enligt stadgarna paragraf 5.
 11.  Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Val av valberedning.
 13. Skriftliga motioner från medlemmarna.
 14. Övriga frågor.
 15. Avtackningar.
 16. Mötet avslutas.

VERKSAMHETSBERÄTTELS För Stockholmsjournalisternas Seniorer avseende verksamhetsåret 20200101-20201231

Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Göran Elgemyr, ordförande
Robert Björkenwall, vice ordförande
Pia Axelsson, sekreterare
Jacques Wallner, kassör
Birgitta Gärdin
Staffan Teste
Bengt Falkkloo (avliden under året)
Anne-Christine Blixt
Marianne Falk
Ingrid Eriksson
Tönu Nilsson

Styrelsen har under året hållit fem protokollförda sammanträden och arrangerat ett årsmöte. Styrelsen har ansvarat för att ta fram och skicka ut vårprogram till medlemmarna, ett antal nyhetsbrev samt pubträffar på Pressklubben sista torsdagen i varje månad, fram till pandemins utbrott i mars, 2020.

Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 13 februari i Radiohuset, studio 4. Östen Johansson valdes till mötesordförande och Pia Axelsson till sekreterare. Årsmötet fastställde valberedningens förslag till styrelse för år 2020:
Ordförande Göran Elgemyr, omval 1 år
Vice ordförande Robert Björkenwall, vald till 2021
Sekreterare Pia Axelsson, vald till 2021
Kassör Jacques Wallner, nyval till 2022
Ingrid Eriksson, nyval till 2022
Birgitta Gärdin, omval till 2021
Staffan Teste, omval till 2021
Bengt Falkkloo, vald till 2021
Anne-Christine Blixt, vald till 2021
Marianne Falk, omval till 2022
Tönu Nilsson, omval till 2022

Årsmötesordföranden Östen Johansson avtackades med blommor. Det gjordes också Åsa Cassel, Anita Kratz, valberedningens Pia Brandelius och Samuel Bross, samt Birgitta Gärdin som lämnade kassörssysslan.

Ekonomin
Föreningens ekonomi är mycket god eftersom styrelsen tvingats stänga ner alla subventionerade program efter den 11 mars, 2020. Vår uppgift är ju att använda medlemsavgifterna till resor och intresseväckande program för våra medlemmar.
Vid årsslutet hade föreningen dessa summor:
Nordea plusgiro: 156 950,51 kr
SBAB (sparkonto): 419 779 kr

Den 1 januari 2021 hade SJS 1 277 medlemmar varav 1 000 betalande.
Den 1 januari föregående år (2020) hade föreningen 1 087 betalande medlemmar.

Avgiften är oförändrad, 15 kr per månad, vilket ger en intäkt på cirka 180 000 kronor per år.

Under året har sex medlemmar fått stipendier om vardera 5 000 kr. Dessa har tagits från avsättningar av tidigare överskott.

Resultat- och balansräkning presenteras vid årsmötet den 25 februari.

Rekreationsstipendier
Sex stipendier om vardera 5 000 kr har delats ut till följande medlemmar:
Bebs von Reybekiel, Håkan Olander, Börje Lundberg, Lars G. Lindström, Jan-Olav Berglund och Sven Åsberg.

Hemsidan, Facebook och nyhetsbrev.
Hemsidans innehåll har uppdaterats med nytt innehåll och nya program under våren 2020 – fram till att Folkhälsomyndighetens restriktioner tvingade styrelsen att ställa in planerade programpunkter. Sidans tekniska underhåll liksom server och back-up ligger på en utomstående konsult i samarbete med andra seniorföreningar inom SJF. Innehållet produceras av oss själva.
Föreningen har också en egen, sluten grupp på Facebook för information om program och diskussioner av gemensamt intresse.
Ett nyhetsbrev med aktuell information har skickats ut vid 21 tillfällen under året.

Aktiviteter under 2020
22 januari: Christina Jutterström berättade om sin bok Kvinnorna runt sjön Björken.
30 januari: Pubträff med Stig Fredriksson.
13 februari: Välbesatt årsmöte som avslutades med att Lisa och Leif Carlsson berättade om sin resa i USA i August Palms fotspår.
27 februari: Pubträff med Ylva Mårtens.

Vid styrelsemötet den 10 mars, 2020, fortsatte styrelsen planerandet av följande programpunkter för våren och hösten, vilka alla senare måste ställas in:
Bitte Hammargren: Turkiet mellan öst och väst.
Leksaksmuseet.
Henrik Ekman: föreläsning inklusive guidad tur och lunch på Medelhavsmuseet.
Besök på spritmuseet.
Resa till Riga
Johan Ripås, utrikeskorrespondent, och professor Victor Adetula om Kinas expansion i Afrika.
Hjälmare kanalkryssning.
Gökotta med Henrik Ekman.
Besök på EU:s smittskyddsmyndighet i Frösunda.
Resa till Sundborn och Mora i Dalarna.
Resa till Albanien
Och dessutom flera planerade pubträffar och ett senare inställt höstmöte.

På grund av det inställda höstmötet fick frågan om medlemsavgiftens storlek skjutas på framtiden.

Med stor sorg kunde vi också meddela att vår mycket uppskattade styrelsemedlem Bengt Falkkloo, i augusti avled i sviterna efter en operation.  Vid begravningen deltog Göran Elgemyr, Robert Björkenwall, Tönu Nilsson, Jacques Wallner och Christina Ruhnbro från SJS.

Styrelsen har under hösten haft löpande e-mailkontakt och beredskap för att sätta igång programverksamheten igen. Vi diskuterade möjligheterna med streaming och planerade att göra nya försök under november månad.  Men sen började smittspridningen att öka igen.

Från november månad har styrelsen genomfört två styrelsemöten via Zoom.

Målet för styrelsens arbete är att dra igång de tidigare planerade programpunkterna så fort det ges klartecken från myndigheterna.

Stockholm 2021-01-17

Göran Elgemyr   Robert Björkenwall   Jacques Wallner
Staffan Teste    Pia Axelsson    Marianne Falk   Tönu Nilsson             Ingrid Eriksson          Birgitta Gärdin   Anne-Christine Blixt  

     

Budget för SJS 2021.
Utfall 2020
Intäkter
Medlemsavgifter                   180 000                       186 765
Räntor                                          1 300                            1 261
Summa intäkter                     181 300                       188 026

Kostnader
Medlemsarrangemang         100 000                         20 772
Revision                                       1 200                            1 200
Administration                         30 000                         29 043
Skatt på ränta                                400                               340
Stipendier                                  50 000                         30 000
Övrigt                                           —                                 —
Summa kostnader                 181 600                          81 355 

Resultat                                        – 300                        106 671

Valberedningens förslag till styrelse Stockholmsjournalisternas seniorer
inför årsmötet 2021.

Staffan Teste, ordförande, omval i styrelsen men ny ordförande till 2022
Robert Björkenwall, vice ordförande, ja till omval två år till 2023
Jacques Wallner, kassör, vald till 2022
Pia Axelsson, sekreterare, ja till omval ett år till 2022
Anne-Christine Blixt, ledamot, ja till omval ett år till 2022
Ingrid Eriksson, ledamot, vald till 2022
Christer Hillbom, ledamot, nyval två år till 2023
Marianne Falk, ledamot, vald till 2022
Tönu Nilsson, ledamot, vald till 2022
Staffan Kihlström, ledamot, nyval till 2023
Gunilla Lindahl, ledamot, nyval till 2023

Revisorer:
Birgitta Gärdin, nyval till 2022
Bengt Holmquist, omval till 2022
Suppleanter:
Agneta Lilieroth, omval till 2022
Tomas Lisinski, omval till 2022

Valberedning:
Sverker Lindström, nyval
Holger Nilen, nyval
Eva Wrange, omval
Inger Arenander, omval
Den femte platsen adjungeras till höstmötet pga sen avgång.