Förbundsstyrelsen har föreslagit en ökning med 10 kr per månad på den för seniorer redan höga avgiften. Avgiftsökning läggs på den förra året fördubblade medlemsavgiften från 50 kr till 100 kr.

Höjningen kommer sedan Sverigeseniorerna,  riksorganisationen för samtliga sjf-seniorer i Sverige  motionerat om en avgiftssänkning till tidigare avgiften på 50 kr.

Studerandemedlemmar som också är passiva medlemmar betalar i förbundsstyrelsens förlag årligen 300 kr

Vid den pågående kongressen har kongressen redan avslagit rösträtt för pensionärerna på nästa förbundskongress och förbundsstyrelsen har inte heller konkretiserat vad de kan göra för seniorerna inom förbundet i framtiden. Förbundet avskaffar också hedersmedlemmarna inom förbundet från den 1/1 2022  vilket också är en inskränkning för seniorerna.

Åtgärderna beträffande seniorerna ger förbundet en intäkt på nära 3 miljoner kr per år. Utöver detta belopp som går till förbundsstyrelsen  bekostar seniorerna själva  sin klubbverksamhet med egna avgifter 10 eller i Stockholm 15 kr i månaden.

Frågan om senioravgiften har diskuterats inom ekonomiutskottet, som beslutat sig för att acceptera förbundets förslag om avgiftshöjning för seniorerna.

Antalet seniorer som varit medlemmar och som stannar kvar minskar och kurvan av journalister som stannar kvar som seniormedlemmar efter pensioneringen doppar. Allt fler seniorer funderar vad de får ut av sitt medlemskap. Tidningen Journalisten som inte bevakar seniorfrågor kostar 335 kr i prenumeration för pensionärer och journaliststuderande och presskortet beräknas kosta 100 kr om året. Att jämföra med nuvarande årsavgift innan höjning på 1 200 kr.

Tidigare aktiva ledande förbundsföreträdare undrar hur förbundsstyrelsen tänker när många andra förbund har nästa fri avgift för sina gamla. Avsikten kan väl inte vara att pensionärerna ska bidra till de aktivas fackliga verksamhet?

Med anledning av behandlingen av seniorerna kan jag inte annat än reservera mig emot ekonomiutskottet och förbundsstyrelsens förslag till beslut.

Vi drar tillbaka vårt förslag om avgiftssänkning men

Jag yrkar avslag på förbundets förslag till avgiftshöjning för seniorerna med 10 kr per månad.

Kan vi utan avgiftshöjning för pensionärerna behålla våra gamla inom förbundet tror jag att det är viktigt för oss alla.

Staffan Teste

Ordförande för Stockholmjournalisterna seniorer och Sverigeseniorerna