1. Möter öppnas

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två justerare och rösträknare

3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

4. Rapport från förbundskongressen

5. Beslut om årsavgift

6. Tilläggsval till valberedning

7. Teaterlistan

8. Motioner och övriga frågor

9. Mötet avslutas