Så många har anmält sig till Stockholmsjournalisternas seniorers årsmöte torsdagen den 22 februari att biografen Zita inte räcker till. Vi flyttar mötet till betydligt större Z-salen i ABF-huset, Sveavägen 41. Årsmötet börjar kl 12. Kaffe och smörgås serveras från 11.30. Efter årsmötesförhandlingarna, cirka kl 13, talar vår inbjudna gäst Janken Myrdal. Observera att detta är ett stadgeenligt årsmöte, öppet bara för medlemmar.
Om du inte redan har anmält dig, gör det senast den 19 februari till annmarie.schroder@icloud.com
Vi behöver veta hur många som kommer för att kunna beställa rätt antal smörgåsar. Om du inte kan komma är det viktigt att du lämnar återbud så att vi kan justera beställningen och därmed hålla nere kostnaderna.
Välkomna!
Styrelsen

Här nedan följer:
Förslag till dagordning för årsmötet
Verksamhetsberättelse för 2023
Motion om fysiska presskort samt Styrelsens svar på motionen

Balansräkning, Resultaträkning och Budgetförslag har skickats ut med nyhetsbrev och delas ut i begränsat antal vid mötet.

Förslag till dagordning för Stockholmsjournalisternas årsmöte den 22 februari 2024 

 1. Förslag till dagordning
 2. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Ekonomiska berättelsen (Resultaträkning och Balansräkning)
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Beslut om arvoden för styrelsen och revisorerna
 10. Fastställande av årets budget
 11. Val av styrelse – valberedningens förslag
 12. Val av revisorer respektive två suppleanter – valberedningens förslag
 13. Val av valberedning och sammankallande
 14. Skriftliga motioner från medlemmarna
 15. Utdelning av årets stipendier
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Stockholmsjournalisternas seniorer för verksamhetsåret 20230101–20231231

Styrelse

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Louise Gerdemo Holmgren, ordförande
Pia Axelsson, sekreterare
Jacques Wallner, kassör
Ingrid Eriksson, ansvarig hemsida och medlemsutskick
Annica Grimlund
Gunilla Lindahl, ansvarig föreningens Facebook-sida
Eja Nilsson
Jörgen Persson
Johan Prane
Inger Ramqvist
Ann-Marie Schröder

Styrelsen har under verksamhetsåret 2023 haft tio protokollförda sammanträden, arrangerat 23 programaktiviteter för medlemmarna inklusive höstmöte och jullunch samt en resa till Österlen i maj och en till Värmland i augusti.
Fram till årsmötet den 22 februari 2024 planerar styrelsen ytterligare tre programaktiviteter samt två styrelsemöten.
Medlemmarna har fortlöpande informerats om kommande aktiviteter via e-postutskick, föreningens hemsida samt Facebooksidan där 444 medlemmar är med. På denna har också genomförda aktiviteter rapporterats och olika ämnen tagits upp.
Under året har styrelsen deltagit i möten med övriga seniordistrikt, där gemensamma frågor diskuterats, däribland den gemensamma plattformen för föreningarnas hemsidor.
Under våren meddelade Studiouthyrningen på Radiohuset att lokalerna inte skulle vara tillgängliga för bokning efter den sista augusti. Styrelsen har därefter fått söka alternativa lokaler för större medlemsmöten redan under hösten och även i det längre perspektivet.
Höstmötet ägde rum på Orionteatern och även lokaler i Visionshuset på Kungsgatan, där Journalistförbundet är hyresgäst, har använts och ingår i den fortsatta lokalplaneringen.
Då kostnaden för Radiohusets lokaler har legat en bra bit under alternativa lokaler riskerar utgifterna för lokalhyrning att öka framöver.
För möten med upp till 45 deltagare har restaurang Harvest Home på Bondegatan fungerat väl och kommit att användas alltmer utan kostnad för föreningen.
Även styrelsen riskerade att bli husvill under våren då Journalistförbundet meddelade att möteslokalerna inte var tillgängliga på grund av avtalsrörelsen, med tillfälliga lösningar som följd, varav ingen inneburit kostnader för föreningen.

Årsmötet

Årsmötet 2023 ägde rum den 16 februari i en välfylld Studio 4 i Radiohuset.
Valberedningens förslag till ny styrelse godkändes av mötet enligt ovan.
Avgående ordförande Robert Björkenwall, ledamöterna Anne-Christine Blixt och Tönu Nilsson samt avgående revisor Bengt Holmquist avtackades av nyvalda ordföranden Louise Gerdemo Holmgren.
Gästtalare vid årsmötet var författaren och debattören Alex Schulman.

Ekonomin

Föreningens ekonomi är fortsatt god och nära nog alla möten inklusive museibesök och vandringar har därför varit avgiftsfria för medlemmarna. Vårens resa till Österlen subventionerades med 1 250 kr, augustiresan till Värmland med 1 260 kr och jullunchen med 340 kr per medlem.
Styrelsen beslöt att dela ut 5 000 kr i stimulans- och rekreationsstipendier till åtta medlemmar.

Vid årsskiftet 2023 hade föreningen följande tillgångar:
Nordea plusgiro: 20 539,60 kr
SBAB sparkonto: 376 861,41 kr, till rörlig ränta, för närvarande 3,5 procent.
SJS hade sålunda vid årsskiftet sammanlagt 397 401,01 kr.

Den 1 januari 2024 hade SJS 1255 medlemmar varav 985 betalande och 270 ej betalande hedersmedlemmar.
Den 1 januari föregående år (2023) hade föreningen 1 264 medlemmar varav 977 var betalande och 287 var hedersmedlemmar.
Avgiften till Stockholmsjournalisternas seniorer är oförändrad, 15 kr per månad, vilket ger föreningen en intäkt på ca 175 000 kr per år.
Resultat- och balansräkning presenteras vid årsmötet den 22 februari.


Stimulans och rekreationsstipendier

Årets åtta stipendier på vardera 5 000 kr tilldelades:
Roland Berndt
Urban Brådhe
Annika Danielson
Gun Ekroth
Stefan Lundström
Malin Nordgren
Margit Silberstein
Maarja Talgre


Aktiviteter 2023

Syftet med vår klubb och därmed huvuduppgiften för styrelsen är att ”verka för pensionerade journalisters sociala gemenskap och fortsatta yrkeskontakter” enligt stadgarna.
Ett stort engagemang, mycket kreativitet och inte minst ett intensivt fotarbete har präglat arbetet i styrelsen under verksamhetsåret för att uppfylla målet att ge medlemmarna innehåll i medlemskapet.
Vår ambition är att våra möten ska ha ett skiftande innehåll för att så många som möjligt ska uppfatta dem som intressanta. En sammanställning visar att nio av programmen hade kulturellt innehåll, sex fokuserade på journalistik, fem var vandringar och tre rörde samhällsfrågor i vid bemärkelse.
Det är mycket glädjande att de 23 aktiviteter som styrelsen arrangerat genomgående har lockat många deltagare, välfyllda möteslokaler, långa väntelistor med intresserade medlemmar och dubblering av program som resultat.
Styrelsen välkomnar alla anmälningar och passar på att poängtera vikten av att också avanmäla sig vid förhinder, till glädje för dem som står på tur. Tyvärr förekommer det vid varje möte att anmälda uteblir utan återbud.

9 mars Visning av vårsalongen på Liljevalchs, två fullbokade visningar

19 mars Visning Spårvägsmuseet, tjugotalet deltagare

20 mars Barnradioprofilen Birgitta Bohman, Radiohuset, trettiotalet deltagare

4 maj Botanisk vandring på Långholmen, fullbokad med väntlista, som därför repriserades den 11 maj

11 maj Utställningen ”Det dukade bordet” på Millesgården, ca tjugo deltagare

22-25 maj Resa Österlen, arton deltagare

25 maj Vandring Hjorthagen-Norra Djurgårdsstaden, fullbokad med väntelista

1 juni Varför skenar matpriserna, Harvest Home, trettiotalet deltagare

7 juni Henrik Berggren, författare, om boken Svenska innovationer, Harvest Home, trettiotalet deltagare

15-17 augusti Resa Värmland, nitton deltagare

30 augusti Göran Hägglund, utredare public service, Radiohuset, sjuttiotalet deltagare

5 september Mikael Holmqvist, professor, om kungen som förlorade makten och som tog den tillbaka, Harvest Home, fullbokad med väntelista

12 september Pressbyråns museum, fullbokad med väntelista

26 september Höstmöte, Cecilia Udden, Radions Mellanösternkorrespondent gästtalare, Orionteatern, dryga sjuttiotalet deltagare

4 oktober Ola Sigvardsson, tidigare PO och MO, Visionshuset, fyrtiotalet deltagare

11 oktober Vandring Nacka strömmar, fullbokad med väntelista

17 oktober Stadsvandring ”I publicisters, pionjärers och grosshandlares fotspår”, fullbokad med väntelista

1 november Bland berömda svenskar på Stockholms begravningsplatser, Bo Hedin och Arne Norlin om sin bok, Harvest Home, fullbokad med väntelista

14 november Christina Möller, om boken Nya svenska landskapsrätter, Harvest Home, trettiotalet deltagare

21 november När lokaltidningarna förlorade fotfästet, Anders Malmsten om boken Press Stop, Harvest Home, fullbokad med väntelista

23 november: Ernst Josephson, Waldemarsudde, två fullbokade visningar med väntelista

28 november Birgitta Holm, litteraturprofessor emerita, om Sara Lidman och minnets roll för skapandet, Harvest Home, fullbokad med väntelista

8 december Jullunch, gästtalare författaren Lena Andersson, Odd Fellow, landade slutligen på 125 deltagare, efter ett antal sena återbud och inhopp från väntelistan

Stockholm 9 januari 2024
Styrelsen för Stockholmsjournalisternas seniorer

Motion till SJS årsmöte 2024-02-22:

Vi föreslår att årsmötet beslutar

● att SJS, inför Svenska Journalistförbundets kongress 2025 och gentemot förbundets styrelse, ska arbeta för att förbundet återinför fysiska inplastade presskort, där medlemmarna kan välja om man vill komplettera ett digitalt presskort med ett fysiskt.

● att SJS alternativt ska arbeta för att medlemmar som önskar ett fysiskt presskort från förbundet ska kunna få ett sådant mot en extra avgift.

Motivering:

Sedan mitten av oktober 2023 utfärdar Svenska Journalistförbundets inte längre några fysiska presskort. När de nuvarande fysiska presskorten slutar gälla senast 2028 ersätts dessa med digitala presskort.
Dessa digitala presskort ska fungera tillsammans med en app från företaget Freja, som utfärdar korten. De digitala presskorten, som ska finnas i mobiltelefonen, ska alltså kontrolleras genom att vaktpersonal, polis, militär eller annan kontrollpersonal själva har denna Frejas app installerad och scannar det digitala presskortet som hålls upp i journalistens telefon.
Det är uppenbart för var och en att detta inte kommer att fungera:
Ingen ansvarskännande journalist kan tänka sig att lämna ifrån sig sin telefon för kontroll av presskortet, och man kan inte förutsätta att kontrollpersonal över allt i samhället har en sådan app installerad.
Än mindre kommer detta att fungera utomlands i krigs- och krisområden, där myndigheter, polis och militär kräver ett fysiskt presskort med foto att kopiera för att utfärda ackreditering. Och vid en kontroll på fältet – till exempel i en checkpoint där både el och internettäckning ofta saknas – är ett fysiskt nationellt presskort det enda som fungerar. Detta är en säkerhetsfråga för de reportrar som jobbar i högriskområden.
Enligt Journalistförbundet ska man också kunna skicka sitt digitala presskort som en PDF till lämplig mailadress för kontroll. Detta är en än mer omöjlig tanke i ett tidspressat läge ute på jobb.
Journalistförbundet hänvisar på sin hemsida till att det finländska förbundet också infört ett digitalt presskort. Detta är korrekt, men man talar inte om att finländska journalister som önskar behålla ett fysiskt presskort, även fortsättningsvis kan få ett sådant från det finländska förbundet – utan extra kostnad.
Enligt Simon Huldén på Finlands Journalistförbund har ca 3 000 av förbundets ca 14 000 medlemmar begärt – per november 2023 – att få behålla de fysiska presskorten, och alltså fått ett sådant utan någon extra kostnad.
Svenska Journalistförbundet hävdar i en debatt i tidningen Journalisten att ”det inte är ekonomiskt försvarbart” att fortsätta att utfärda fysiska presskort – inte ens till de medlemmar som är beredda att betala en avgift för ett sådant kort.
Att utfärda presskort till dess medlemmar måste rimligen vara en av förbundets huvuduppgifter. Om inte detta är ”ekonomiskt försvarbart”, så måste man som medlem fråga sig vad medlemsavgiften istället ska användas till som är ”ekonomiskt försvarbart”.

Stockholm 2023-11-29
Anders Hellberg
Lotta Schüllerqvist

Styrelsens förslag till svar på motion angående fysiska presskort

Journalistförbundet har motiverat sitt beslut att fasa ut de fysiska presskorten till förmån för digitala med bättre tillgänglighet, brist på leverantör av presskort samt att kostnaderna för presskort ökat drastiskt.
Styrelsen för Stockholmsjournalisternas seniorer delar uppfattningen att ett digitalt presskort kan vara ett fungerande komplement till de fysiska, framför allt av skälet ökad tillgänglighet oavsett bostadsort.
Enligt förbundet ska det även fortsättningsvis finnas möjlighet för yrkesverksamma att få ett internationellt presskort utfärdat mot en avgift, vilket bör kunna lösa de situationer vid uppdrag utomlands som beskrivs i motionen.
Men styrelsen instämmer i motionärernas syn att de fysiska presskortet kommer att behövas även framöver, av skäl som motionärerna beskriver.
Till dessa ska läggas, att även om digital legitimering är allmänt vedertaget, är det inte rimligt att en legitimation för fackförbunds- och yrkestillhörighet ska kräva att medlemmen har en fungerande smartphone.

Enligt förbundets information har 19 procent av förbundets drygt 13 600 medlemmar i dag ett aktivt presskort. För Stockholmsjournalisternas seniorer är dock andelen dubbelt så stor, 38,7 procent av föreningens medlemmar har ett aktivt presskort utfärdat av förbundet.
Det är rimligt att anta att skillnaden beror på att många yrkesverksamma har en arbetsgivare som utfärdar presskort. Det gäller inte seniorjournalisterna och för denna grupp är det därför särskilt angeläget att förbundets presskort är fortsatt väl fungerande.

Styrelsen för Stockholmsjournalisternas seniorer kommer därför att uppmana förbundet
– att ompröva beslutet att avskaffa de fysiska presskorten.
– att undersöka och redovisa alternativa leverantörer av fysiska presskort.
– att redovisa hur kostnaden för fysiska presskort påverkar förbundets ekonomi.
– att utreda och redovisa hur en avgift för de fysiska presskorten kan lösa de ekonomiska skälen till att avskaffa de fysiska presskorten.

Avslutningsvis kommer styrelsen för Stockholmsjournalisternas seniorer att uppmana övriga seniordistrikt att stödja vårt ställningstagande.

Med detta föreslår styrelsen årsmötet att besluta att motionen är besvarad.

Styrelsen för Stockholmsjournalisternas seniorer