Vill du gå en kurs, göra en studieresa, dra igång ett skrivprojekt, uppfylla en gammal dröm?
Då kan du söka Stockholmsjournalisternas seniorers rekreations- och stimulansstipendium.
Din ansökan ska vara inne senast den 1 december.
Stipendiaterna får 5000 kronor vardera. Bara du som är medlem i klubben kan söka.

STOCKHOLMSJOURNALISTERNAS SENIORERS STIPENDIUM

Stipendiet, som är ett rekreations- och stimulansstipendium, har sitt ursprung i Dagstidningarnas korrekturläsares fond, som 1979 överlämnades till dåvarande Stockholmsjournalisternas Pensionärsklubb, sedan korrekturläsarnas fackliga sammanslutning upphört. 
Stipendiesumman är 5000 kronor per stipendiat.

1.Finansiering
Numera finansieras stipendierna ur föreningens överskott genom avsättningar i bokslutet.

2. Syfte
Stipendiet är främst avsett som personlig uppmuntran och syftar inte till att ge ekonomiskt stöd i gängse mening.

3. Ansökan
Medlem i SJS har rätt att söka stipendium för egen del eller föreslå annan medlem som stipendiat. Den som fått stipendiet under de senaste tre åren kan inte komma ifråga detta år.

4. Återrapportering
Den som fått och använt ett stipendium förutsätts vara beredd att återrapportera/berätta om hur stipendiet använts. Detta kan ske skriftligen till styrelsen eller också muntligen vid någon av föreningens pubaftnar.

Stipendiat/stipendiater utses av klubbens styrelse. Stipendium/stipendier utdelas vid årsmötet.

Sista ansökningsdag är den 1 december 2023.

Skriv ut eller skriv av ansökan:

Till styrelsen för Stockholmsjournalisternas Seniorer, SJS
Rekreations- och Stimulansstipendium

Undertecknad medlem av SJS önskar, efter att ha läst ovanstående regler, lämna förslag på mottagare av årets rekreations- och stimulansstipendium.

1.Jag söker härmed stipendiet för egen del.

2.Jag föreslår som stipendiat klubbmedlem:

Motivering

Stipendiet kommer att användas till

Ort och datum

Namn

Adress

Telefon/e-post

Ansökan om stipendium sänds till klubbens sekreterare.
Adress:
Pia Axelsson
Renstiernas gata 25
116 31 Stockholm