Stockholmsjournalisternas Seniorer

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021

Undertecknade revisorer, som av årsmötet utsetts att granska räkenskaper och förvaltning, får härmed överlämna följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper och även gått igenom protokoll och andra handlingar rörande föreningens ekonomi och förvaltning.

Räkenskaperna är förda med noggrannhet. Inkomster och utgifter, liksom föreningens ställning, framgår av de handlingar vi tagit del av.

Vi har under revisionen inte funnit anledning till anmärkning. Därför tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2021.

Stockholm 15 februari 2022

Bengt Holmquist                                                             Agneta Lillieroth

Revisor                                                                             Suppleant