Dagordning för Stockholmsjournalisternas Seniorers årsmöte den 24 februari
2022 kl. 12.00 OBS!!!!! i Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41.
Kaffe och macka från kl 11:30 för dem som anmält sig till jacqueslebonhomme@gmail.com

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet, även val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 2. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 4. Ekonomisk berättelse.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna.
 8. Fastställande av årets budget.
 9. Val av styrelse enligt stadgarna paragraf 5.
 10.  Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Val av valberedning.
 12. Skriftliga motioner från medlemmarna.
 13. Utdelning av klubbens stipendier
 14. Övriga frågor.
 15. Avtackningar.
 16. Mötet avslutas.