För Stockholmsjournalisternas Seniorer
avseende verksamhetsåret 20210101 – 20211231

Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning
Staffan Teste, ordförande
Robert Björkenwall, vice ordförande
Pia Axelsson, sekreterare
Jacques Wallner, kassör
Anne-Christine Blixt
Marianne Falk
Ingrid Eriksson
Tönu Nilsson
Gunilla Lindahl
Christer Hillbom
Staffan Kihlström

Styrelsen har under året hållit tio protokollförda sammanträden, varav fem möten via zoom, samt arrangerat ett årsmöte. Styrelsen har ansvarat för att ta fram och skicka ut vårprogram/höstprogram till medlemmarna, ett antal nyhetsbrev samt från augusti anordnat pubträffar på Pressklubben sista torsdagen i varje månad.

Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 25 februari, som på grund av pandemin genomfördes via en utskickad länk och knappar för ja-och nej-röstning. Deltagarna kunde kommunicera via text i bildrutan.
Ordförande var Göran Elgemyr och Pia Axelsson var sekreterare.

Årsmötet fastställde valberedningens förslag till styrelse för år 2021:
Ordförande Staffan Teste, omval 1 år
Vice ordförande Robert Björkenwall, vald till 2023
Sekreterare Pia Axelsson, vald till 2022
Kassör Jacques Wallner, nyval till 2022
Ingrid Eriksson, nyval till 2022
Anne-Christina Blixt, omval till 2022
Marianne Falk, omval till 2022
Tönu Nilsson, omval till 2022
Staffan Kihlström, nyval till 2023*
Gunilla Lindahl, nyval till 2023
Christer Hillbom, nyval till 2023

* Staffan Kihlström avgick från SJS styrelse i november 2021.

Den 25 maj hölls ett digitalt årsmöte för samtliga seniorjournalisters föreningar. Delar av styrelsen deltog.

SJF-kongressen

Den 6-7 oktober höll SJF sin ordinarie kongress.
Stockholms seniorjournalister bidrog med två motioner:

  • Rösträtt för seniorjournalisternas föreningar på SJF:s kongress.
  • Sänkt avgift för medlemmar i seniorjournalisternas föreningar.

Tyvärr gick kongressen på tvärs med våra önskemål och höjde medlemsavgiften till SJF med 10 kr/månad. Därmed höjdes medlemsavgiften för seniorerna till 125 kr/månad.
Kongressen beslöt också att från och med år 2022 avskaffa hedersmedlemsskapet i seniorföreningarna.

Ekonomin
Föreningens ekonomi är god eftersom styrelsen tvingats stänga ner flertalet subventionerade program på grund av pandemin. Därför har styrelsen kraftigare subventionera de program som vi kunnat genomföra. Styrelsen behåller också den totala stipendiesumman på 50 000 kr för att kunna dela ut stimulans- och rekreationspengar till fler medlemmar.

Den 1 januari 2022 hade SJS 1 250 medlemmar varav 950 betalande.  300 var icke betalande hedersmedlemmar.
Den 1 januari föregående år (2021) hade föreningen 1277 medlemmar varav 277 icke betalande hedersmedlemmar.

Avgiften till Stockholms seniorjournalister är oförändrad, 15 kr per månad, vilket ger föreningen en intäkt på ca 171 000 kronor per år.

Under året har nio medlemmar fått stipendier mellan 5 000 – 7 000 kr. Dessa har tagits från avsättningar av tidigare överskott.

Resultat- och balansräkning presenteras vid årsmötet den 25 februari.

Stimulans- och rekreationsstipendier
Fem stipendier om vardera 5 000 kr har delats ut till följande medlemmar:
Astrid Nilsson
Christina Sedwall
Birgitta Jacobsson
Gunilla Blomé
Thomas Westerlund

Tre stipendier om vardera 6 000 kr till följande:
Ylva Mårtens
Lena Larsson
Ann Lindgren

Ett stipendium på 7 000 kr:
Anders Hvidfeldt

Hemsidan, Facebook och nyhetsbrev.

Hemsidans innehåll har uppdaterats löpande men på grund av pandemin har vi tyvärr, av och till, fått avboka våra programpunkter.
Sidans tekniska underhåll liksom server och back-up ligger på en utomstående konsult i samarbete med andra seniorföreningar inom SJF. Innehållet produceras av oss själva.
Föreningen har också en egen, sluten grupp på Facebook för information om program och diskussioner av gemensamt intresse.
Ett nyhetsbrev med aktuell information har skickats ut vid 26 tillfällen under året.

Teaterlistan

Astrid Nilson och Samuel Bross har lämnat över ansvaret till Gunilla Laurin även om Astrid Nilson behåller ansvaret för biljetter från Dramaten.

Aktiviteter under 2021

6 maj: Fri entre´för SJS-medlemmar till Arktis-utställningen på Nordiska museet.
12 maj: Almarna – 50 år
26 maj: Gökotta med Henrik Waldenström samt kulturpromenad med Henrik Waldenström
27 maj: Kulturpromenad med Henrik Waldenström
22 augusti: Hjälmare Kanal-resa.
26 augusti: Pub-träff med Anders Hvidfeldt som berättade om sin undersökning om effekterna av hemarbetet under pandemin.
14 september: Stadsvandring med Martin Rörby.
23 september: Tyska valet – Rolf Fredriksson berättade om vad som står på spel, på puben Harvest Home.
30 september: Pub-träff med Ingrid Lindgrens om boken hon skrivit tillsammans med Barbro Westerholm – båda medverkade.
14 oktober: Höstmöte på ABF. Enligt stadgarna ska höstmötet hållas i september men på grund av pandemin beslutade styrelsen att skjuta på mötet till oktober, med förhoppningen att alla då skulle vara vaccinerade.
Medverkande: Bengt Lindroth om boken ”Vi som inte var med i kriget” – om det svenska ”förståelsegapet” sedan andra världskriget och vår avvikande pandemistrategi jämfört med övriga Norden..
28 oktober: Pub-träff med Henrik Berggren om boken ”Landet utanför”. Sverige under 2:a världskriget del 2.
25 november: Pub-träff med Ann Lindgren som varit i New York och tagit reda på hur pandemin förändrat fastighetsmarknaden.
2 december: Erik Fichtelius och Jan Mosander debatterade äkta eller falska – raka eller vinklade nyheter, på Harvest Home
9 december: Jullunch på Odd Fellow. Medverkande: Olle Wästberg som pratade om hotet mot demokratin.

Stockholm 22-02-08

Staffan Teste             Robert Björkenwall                    Jacques Wallner
Pia Axelsson              Anne-Christine Blixt            Marianne Falk                       
Tönu Nilsson                    Ingrid Eriksson                   Gunilla Lindahl
Christer Hillbom             Staffan Kihlström