Kallelse till Årsmöte i SJSBO den 14 oktober 2021

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Z-salen

Tid: ca kl 14.00

Hej,

På grund av coronapandemin har SJSBO skjutit upp årsmötena för åren 2019-2020. Under tiden har styrelsen med oförändrad sammansättning fortsatt att arbeta. Medlemsavgiften har varit oförändrad, det vill säga noll kronor. Övrig information framgår av verksamhetsberättelserna för åren 2019 och 2020.

Årsmötesförhandlingarna för SJSBO återupptas nu i samband med att SJS (Stockholmsjournalisternas Seniorer) håller sitt höstmöte torsdagen den 14 oktober.

Höstmötet startar kl 12 och efter att föreningsfrågorna har gåtts igenom kommer Bengt Lindroth att tala om sin nya bok ”Vi som inte var med i kriget”. Därpå, ca kl 14.00, äger SJSBOs möte rum. Övriga handlingar kommer då att finnas tillgängliga.

Alla är välkomna att delta även på SJS höstmöte.

OBS! Anmälan till journalistseniorer@gmail.com ska ske senast den 7 oktober om man vill ha kaffe och macka före höstmötet.  

I samband med årsmötet kommer SJSBOs ordförande Ann Lindgren att berätta om aktuella bostadsprojekt.

Välkommen!

Styrelsen för SJSBO

Ann Lindgren, Lars E Rabenius, Håkan Olander, Gunilla Lindahl, Staffan Teste, Inger Ramqvist, Kerstin Brunnberg

Dagordning vid årsmöte med SJSBO 2021-10-14

1. Öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av justerare/rösträknare

5. Årsmötets utlysande

6. Verksamhets- och ekonomiska berättelser för 2019 och 2020

7. Ansvarsfrihet

8. Motioner

9. Budget och medlemsavgift för kommande år

10. Val av ordförande (1 år)

11. Val av övriga styrelseledamöter (4-6 personer)

12. Val av revisorer (2 personer)

13. Val av valberedning (3 personer)

14. Övriga frågor

15. Avslutande