Stipendiet har sitt ursprung i Dagstidningarnas korrekturläsares fond, som 1979 överlämnades till dåvarande Stockholmsjournalisternas Pensionsklubb, sedan korrekturläsarnas fackliga sammanslutning upphört.

1.Finansiering
Numera finansieras stipendierna ur föreningens överskott genom avsättningar i bokslutet.
För år 2022 gäller ett sammanlagt stipendium på 50 000 kr.

2.Syfte
Stipendiet är främst avsett som personlig uppmuntran och syftar inte till att ge ekonomiskt stöd i gängse mening.

3.Ansökan
Medlem i SJS har rätt att söka stipendium för egen del eller föreslå annan medlem som stipendiat. Den som under de senaste tre åren fått ett stipendium från Svenska Journalistförbundet, SJF, kan inte komma ifråga detta år.

4.Återrapportering
Den som fått och använt ett stipendium förutsätts vara beredd att återrapportera/berätta om hur stipendiet använts. Detta kan ske skriftligen till styrelsen eller också muntligen vid någon av föreningens pubaftnar.

Stipendiat/stipendiater utses av klubbens styrelse. Stipendium/stipendier utdelas vid årsmötet.

Skriv ut eller skriv av ansökan

Till styrelsen för Stockholmsjournalisternas Seniorer, SJS Rekreations- och Stimulansstipendium

Undertecknad medlem av SJS önskar, efter att ha läst ovanstående regler, lämna förslag på mottagare av årets rekreations- och stimulansstipendium.

1.Jag söker härmed stipendiet för egen del.

2.Jag föreslår som stipendiat klubbmedlem:

Motivering

Stipendiet kommer att användas till

Stockholm den

Namn

Adress

Telefon/e-post

Ansökan om stipendium sänds till klubbens sekreterare Pia Axelsson, Renstiernas gata 25, 116 31 Stockholm. Sista ansökningsdag är den 1 februari 2022.