Dagordning för Stockholmsjournalisternas Seniorers årsmöteden 13 februari 2020 kl. 12.00 i Radiohuset Studio 4.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet, även val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 2. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 4. Ekonomisk berättelse.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna.
 8. Fastställande av årets budget.
 9. Val av styrelse enligt stadgarna paragraf 5.
 10.  Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Val av valberedning.
 12. Skriftliga motioner från medlemmarna.
 13. Övriga frågor.
 14. Avtackningar.
 15. Mötet avslutas.